صندوق قرض الحسنه به موسسه ای غیر انتفاعی گفته می شود که در چارچوب قانون و اساسنامه خود فعالیت می کند و صرفاَ به امر دریافت و پرداخت قرض الحسنه مبادرت می نماید.

     اهداف فعالیت صندوق ها  عبارت است از :

1-احیای سنت الهی قرض الحسنه و توسعه و گسترش آن
2-تشویق و ترغیب افراد نیکوکار و عاملین خیر
3-کمک به تامین نیازها و بهبود بخشیدن به زندگی محرومان جامعه
4-انجام خدمات عام المنفعه ، نشر و ترویج تعالیم عالیه و فرهنگ اصیل اسلامی و به ویژه مسائل نظری و کاربردی قرض الحسنه
5-مبارزه با ربا خواری از طریق اعطای وام های بدون بهره و کارمزد از محل منابع مالی و وجوه ذخیره شده ، توسط افراد نیکوکار که به صورت قرض الحسنه یا هدایا و کمک در اختیار صندوق قرار می گیرد.
به موجب قانون، وظایف صندوق منحصراَ دریافت و پرداخت قرض الحسنه است و انجام هر گونه فعالیت بانکی و تجاری تحت عنوان هر گونه عقود اسلامی از سوی صندوق ممنوع است.

    نحوه تاسیس و ثبت صندوق های قرض الحسنه

تاسیس صندوق، نیازمند معرفی شورای عالی صندوق قرض الحسنه و اخذ مجوز از نیروی انتظامی و سپس مراجعه به ثبت شرکت ها جهت ثبت صندوق می باشد.
همچنین،ثبت صندوق قرض الحسنه در اداره ثبت شرکت ها منوط به صدور مجوز بانک مرکزی و رعایت ضوابط و مقررات قانون می باشد.
موسسه اعتباری باید به همراه درخواست کسب مجوز تاسیس صندوق، مدارک و اطلاعات زیر را به بانک مرکزی ارائه نماید:
1.اساسنامه پیشنهادی صندوق مطابق با اساسنامه نمونه بانک مرکزی
2.نام و مشخصات ، میزان تحصیلات ، سابقه فعالیت و سمت های قبلی اعضای هیات امناء هیات مدیره و مدیر عامل پیشنهادی
3.التزام کتبی مدیر عامل موسسه اعتباری مبنی بر انجام عملیات طبق مقررات
به موجب ماده 12، بانک مرکزی پس از دریافت اساسنامه ثبت شده ، آگهی ثبت در روزنامه رسمی و یا رسید دریافت روزنامه رسمی و سایر مدارک لازم و همچنین اسامی صاحبان امضای مجاز، ظرف مدت 10 روز نسبت به صدور مجوز فعالیت اقدام می نماید.

    مدارک مورد نیاز جهت ثبت موسسه قرض الحسنه

_ 2 جلد اساسنامه که به امضای موسسین و هیات امنا رسیده باشد
_ 2 برگ تقاضانامه ثبت موسسات غیر تجاری که به امضاء موسسین و اعضاء هیات امنا رسیده باشد.
_ 1 نسخه مدارک شناسایی موسسین و هیات امنا و هیات مدیره و بازرسین
_مجوز ثبت صادره از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی

    چند نکته ی قانونی :

_اعضای هیات امنای صندوق باید از میان اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری انتخاب گردند.
_انتخاب اعضای هیات امناء و مدیر عامل منوط به تایید بانک مرکزی است.
_صندوق های قرض الحسنه جهت هماهنگی و همکاری متقابل و سیاست های پولی واحد می توانند به تاسیس یک صندوق قرض الحسنه مرکزی یا معرفی یک صندوق به این عنوان تحت نظارت شورای عالی صندوق ها اقدام نمایند.
_ بانک مرکزی بر عملیات جاری صندوق های قرض الحسنه نظارت خواهد کرد.
به استحضار خوانندگان محترم می رساند شرکت ثبت کارا، به صورت فوق حرفه ای در کوتاه ترین زمان، خدمات خود را در زمینه های ثبت شرکت،ثبت علائم تجاری،ثبت اختراع و طرح صنعتی،ثبت صورتجلسات شرکت ها،ثبت تغییرات پس از شرکت ارائه می نماید.